Onze visie op kerk zijn

Vanuit een kleine Hervormde Gemeente (ontstaan rond 1600) zijn we vanaf ongeveer 1960 doorgegroeid naar een Protestantse Gemeente. Formeel is deze in 2010 tot stand gekomen. Er was en is ruimte voor gelovigen met verschillende kerkelijke achtergronden. De samenwerking met SOVAK (dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking) heeft in deze ontwikkeling een belangrijke rol gespeeld. Op basis van deze geschiedenis willen we samen op weg gaan de toekomst in. Daarbij weten we ons deel van Gods Kerk onderweg.

We geloven in God als bron van alle leven, kracht, liefde en licht. Van daaruit willen we open, gastvrij, uitnodigend, laagdrempelig en inspirerend zijn.
Wij weten ons ten diepste geïnspireerd door Jezus, de Levende. Hij is voor ons fundament en perspectief. Geroepen door Hem worden wij aangezet een thuis te zijn voor een ieder die op verhaal wil komen.

Wij geloven in de Heilige Geest die onze harten vervult met Zijn waarheid, wijsheid en liefde. Vanuit deze inspiratie werken wij aan het invullen van onze plaats in de samenleving dichtbij en wereldwijd. Daarbij houden we rekening met de specifieke mogelijkheden van onze gemeente.

Vooruitkijkend streven we ernaar binnen de steeds hechter wordende samenwerking met de Protestantse gemeente Lage Zwaluwe, onze eigenheid te bewaren, maar willen we ook gastvrij open staan voor de eigenheid van andere geloofsgemeenschappen. Zo mogelijk willen we naast de samenwerking met de ons omliggende gemeenten onze kleine kern versterken en uitbouwen. In en voorbij de vergrijzing proberen we te (blijven) zoeken naar nieuw elan. Oecumenische contacten zijn belangrijk geweest in onze geschiedenis. Deze willen we graag handhaven en versterken.

  • We willen proberen nieuwe woorden en eigentijdse beelden te vinden, waarmee spiritualiteit kan worden beleefd en toegepast. Hierbij past ook dat wij andere geloofsgemeenschappen in ons gebouw een plek bieden om hun geloof te beleven.Onze droom is een breed aanbod van aansprekende vieringen. Naast de bestaande erediensten zoeken we naar andere vormen, bijvoorbeeld themavieringen, Taizé-vieringen, gespreksdiensten en oecumenische diensten. Gastpredikanten vanuit verschillende tradities zijn van harte welkom.
  • Wij willen vragen en twijfels van mensen serieus nemen.
  • Wij willen hen sterken in het geloof.
  • Wij willen leven en werken vanuit het Evangelie.
  • Wij willen gemeenschap zoeken met elkaar door creatief te zoeken naar vormen, waarin wij als gemeente levendig en inspirerend kunnen blijven functioneren binnen de grenzen van onze mogelijkheden.
  • Wij willen ruimte geven aan nieuwe vormen van kerk zijn en groei in geloof. Wij bieden de mogelijkheid om zingeving, ontmoeting, inspiratie in allerlei vormen, ook buiten de kerkdiensten, in ons gebouw te beleven. (zie de link naar SAMEN)
  • Wij willen met elkaar en anderen nadenken over onze roeping om gemeente van Christus te zijn in vieren, leren en dienen.
  • Wij willen alle dagen van de week kerk zijn en dit in woord en daad vorm geven.

Het blijft ons hartstochtelijk streven kinderen en jongeren een plek te geven.