Kerkenraad

De kerkenraad is het hoogst besturende orgaan binnen de plaatselijke kerk en wordt gekozen uit het midden van de gemeente. De voorzitter was vroeger vrijwel altijd de dominee, tegenwoordig is dat vaak iemand anders, zo ook bij ons. Dit heeft mede te maken met het feit dat ds. Gilhuis slechts in deeltijd aan de gemeente verbonden is en zich dus zal beperken tot kerntaken.

De kerkenraad bepaalt inhoudelijk het beleid van een kerkelijke gemeente, alle kerkenraadsleden zijn hierin gelijkwaardig. Wel zijn er specialisaties zoals b.v. jeugdwerk, diaconie, beheer en zo meer. Er is binnen de kerkenraad een rooster van aftreden, waardoor er elk jaar ongeveer twee kerkenraadsleden aftreden c.q. (her)bevestigd worden.

Predikant: Ds. Marijn Gilhuis
Voorzitter (ouderling): Annette Houtekamer
Scriba (diaken): Vacature
College van kerkrentmeesters: Annette Houtekamer
Ouderlingen: Joke Geerse ; Wietske Brenters
Diaken: Inge Berendsen