Diaconie

Onze gemeente vervult haar diaconale taken in de kerk en in de samenleving door te delen wat ons aan gaven is gegeven met collecten en giften. Een andere bron van inkomsten van de diaconie is de rente die wordt ontvangen over het diaconale vermogen.Wekelijks wordt in onze kerk een diaconale collecte gehouden. Hierbij wordt het collecterooster van Kerk in Actie gevolgd.

Daarnaast is in het rooster ruimte om kleinere stichtingen, die vanuit lokaal initiatief zijn opgestart, te ondersteunen. Naast bovengenoemde financiële ondersteuning is de diaconie maatschappelijk betrokken bij mensen die in een moeilijke situatie verkeren. Zij probeert te helpen daar waar traditionele instanties geen hulp (meer) kunnen bieden. Diaconale hulp kan variëren van dichtbij (in eigen dorp) tot ver weg, in eigen land of wereldwijd. Voor de wereld ver weg hebben wij de werkgroep Kerk in actie.

Concrete activiteiten en taken van de diaconie zijn ondermeer:
• het beheer van het diaconaal vermogen;
• het maken van de collecteplanning;
• de kerstattenties voor de ouderen;
• bloemenattenties; aandacht schenken aan bijzondere collectedoelen, situaties of initiatieven, zowel in de eigen gemeente en regio als daarbuiten.

In het kader van de samenwerking met de Protestantse gemeente Lage Zwaluwe wordt er in een diaconale werkgroep samengewerkt en zo ontstaan nieuwe diaconale plannen en initiatieven.

Wij schenken ook aandacht aan actuele zaken. Hierbij is het goed om met name de vluchtelingenproblematiek te noemen. In onze gemeente wordt financieel, maar zeker ook inhoudelijk ondersteuning gegeven aan mensen die in ons land/onze gemeente zijn komen wonen. Wij werken hiervoor actief samen met de maatschappelijke instellingen, maar er zijn ook eigen initiatieven.