Lectoren

De lectoren verzorgen iedere zondag de lezingen uit de Heilige Schrift.

Schriftlezen vraagt een dubbele vaardigheid. Enerzijds het vermogen om zich in te leven in een vreemde tekst. Anderzijds oog hebben voor de opbouw en de dynamiek van een bijbelgedeelte. Een houding van verwondering: versta ik wat er staat? Een schriftlezer is een goede verstaander.

Verder komt het aan op de presentatie. Op een ontspannen houding, adembeheersing en stemgebruik, op uitspraak en spreektempo. Oog hebben voor de hoorders maar ook voor klemtonen en het effect van stiltes….

Bij de overdracht is de lector zelf het instrument!