Anbi en Financiën

Onze kerkelijke gemeente is een zogenaamde ANBI instelling. Dat betekent dat giften aan de kerkelijke gemeente fiscaal aftrekbaar zijn. Indien u overweegt om periodiek aan de kerk te schenken dan kun u dat vastleggen in een formulier met een looptijd van minimaal 5 jaar of langer, dat bepaalt u zelf. Hierdoor is uw gift volledig fiscaal aftrekbaar. Hier kunt u dit formulier downloaden.

Om aan de ANBI status te kunnen voldoen publiceren wij op deze pagina ons jaarlijkse activiteitenplan, het lange termijn beleidsplan en een overzicht van de financiën van zowel de Diaconie als het College van Kerkrentmeesters. De kerk wordt bestuurd door de . De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad.

De Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is,te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2
boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in
ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden,
de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente en op de diaconie van de Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) (voorheen RCBB). Ordinantie-11, art. 8.

Het College van Diakenen telt 2 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) (voorheen RCBB). (Ordinantie-11, art. 8).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst,
de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk in Nederland kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 2017-2020
Het beleidsplan van de Protestantse te Terheijden en Wagenberg u vinden via deze link:Beleidsplan Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg 2016-2020

Voorgenomen bestedingen
De te verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Dit is cijfermatig in beeld gebracht in de Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont ook een grote mate van continuïteit. Dit is cijfermatig in beeld gebracht in de Jaarrekening 2018 Diaconie.
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

De jaarrekening  2015, 2016 en 2017, de begroting 2016,  2017 en 2018, van zowel de gemeente als de diaconie, kunt u vinden via onderstaande links:

College van kerkrentmeesters

IBAN NL73 RABO 0373 7298 47 t.n.v. College van Kerkrentmeesters
ANBI naam: Protestantse Gemeente te Terheijden en Wagenberg
RSIN (fiscale nummer): 809 698 936
Activiteitenplan Protestantse gemeente te Terheijden en Wagenberg

Begroting 2017 College van Kerkrentmeesters
Begroting 2018 College van Kerkrentmeesters
Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters

College van diakenen

IBAN NL96 RABO 0373 7392 30 t.n.v. Diaconie
ANBI naam: Diaconie Protestantse Gemeente te Terheijden en Wagenberg
RSIN (fiscale nummer): 824 109 831

Begroting 2017 Diaconie
Begroting 2018 Diaconie
Begroting 2019 Diaconie